دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

 

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی -برابری و هبمستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است.
“سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد مقابل جامعه و جامعه نسبت به فرد مسئول است.
ما معتقد به ساختن جامعه ای هستیم که تمام انسانها به یک اندازه از امکانات و فرصت های موجود در جامعه
برخوردار و در برابر قانون برابر باشند . ما معتقد هستیم که جامعه باید براساس دیدگاه فمینیستی بنا شود بدین معنا که
زنان و مردان بطور برابر امکان تعیین جهت زندگی خود و تاثیر گذاری بر جامعه را داشته باشند.
تشکیلات زنان سو سیال دموکرات، مبارزه زنان برای برابری در قدرت سیاسی را در کنار مبارزه برای آزادی و
ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان در جامعه، پیش می برد. ما معتقد هستیم که نقض
حقوق زنان نقض حقوق بشر است. زنان باید در تمام پهنه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برابر با
مردان باشند.
اهداف ما
۱.گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای دستیابی به حکومتی سکولار و دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی
حقوق بشر .
۲ .تالش برای احقاق برنامه های ما در مورد چگونگی اداره جامعه که بر اساس دیدگاه سو سیال دموکراسی تدوین
شده است. برنامه های ما در بخش » برنامه ها « در همین وبسایت آمده است. این برنامه ها در جهت؛
۱.۲ .دستیابی به جامعه ای که زنان دارای ۵۰ در صد قدرت در پهنه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
باشند.
۲.۲ .دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امکانات اولیه پایه ای برابر با استاندارد بالا، چون بهداشت و درمان،
امورش و پروش۰ خانه سالمندان، مهد کودک، مسکن وتامین زندگی خود برخوردار باشند.
۳.۲ .دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برخوردار باشند.
۴.۲ .دستیابی به جامعه ای که همه زنان در مقابل قانون دارای حقوق برابر با مردان و نیز بطور مساوی از امکانات
و فرصت های موجود در جامعه، بهرمند باشند .
۵.۲.تالش در جهت بهبود محیط زیست
۶.۲ما معتقد به ساختار پارلمانتاریسم غیر متمرکز هستیم. این ساختار بطور واضح در مقاله ای که در بخش مقالات
وبسایت آمده بوضوح توضیح داده شده است.
۳ .انتخاب شکل حکومت آینده ایران، از نظر ما باید توسط مردم ایران و در یک رفراندوم همگانی تعیین گردد.
برنامه راهبردی ما:
۱ .سعی در مشارکت زنان در تدوین پیش نویش قانون اساسی آینده ایران.
۲.آموزش سو سیال دموکراسی در سطح جامعه ایرانیان.
۳ .تشویق ورود فعال زنان به بازار کار
۴ .آموزش سیاسی زنان
۵ .سعی در جهت تشکل زنانی که باور به ارزش های بنیانی سو سیال دمکراسی دارند.

سوسیال دمکراسی چیست؟

سوسیال دمکراسی چیست؟

سوسیال دمکراسی یک سیستم فکری و یا یک ایدولوژی است برای اداره امورجامعه .

ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی عبارتند از دمکراسی ، آزادی ، برابری وهمبستگی.

هدف سوسیال دموکراسی رسیدن به یک جامعه ای ست که درآن عدالت اجتماعی برقرار است، تمام شهروندان دارای ارزش برابر، در مقابل قانون دارای حقوق برابر و نیز از یک امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند. سوسیال دمکراسی بر این باوراست که برای رسیدن به اهداف خود می توان در بستر دمکراسی وبا هبستگی مردم قدم به قدم تغیرات در جامعه بوجود آورد. بنابراین وجود دمکراسی برای پیشبرد سیاست های سوسیال دمکراسی لازم میباشد. دموکراسی پایه و اساس آزادی است.
آزادی، بمعنای داشتن آزادی اندیشه، آزادی اینکه فرد امکان انتقاد، امکان تبلیغ نظرات خود ،امکان انتخاب دین، امکان انتخاب فرم دادن بزندگی خودش و همزمان با همکاری با دیگر افراد جامعه درسمت و سو دادن و نیز رشد جامعه ای که درآن زندگی میکند بتواند نقش ایجاد کند.

حقوق دمکراسی نباید منحصر به گروه خاصی در جامعه باشد بلکه تمام افراد جامعه باید به یک نسبت از این حقوق برخوردار باشند. دمکراسی به معنی احترام گذاشتن به حق و حقوق دمکراتیک دیگران وهمزمان احساس مسئولیت در مقابل جامعه است

از دیگر قانونمندی های دمکراسی احترام به تصمیمات اکثریت وسعی در پیشبرد آن حتی اگر تصمیمات گرفته شده در جهت مخالف علایق شخصی فرد باشد.اما این اکثریت بهیچ وجه حق ندارد حقوق اقلیت را که نظری ورای نظر اکثریت را دارد پایمال کند. اقلیت حق دارد نظرات خودرا مطرح و تبلیغ کند.
براي پیاده کردن اهداف سوسیال دمکراسی، ایجاد تشکل های مختلف مردمی در تمام پهنه های اجتماعی برای تاثیر گذاری روی تصمیم گیری ها ضروری است. شهروندان از طریق نهاد ها و تشکل های خود حول مسائل مختلف میتوانند روی تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند. تشویق  شهروندان به ایجاد تشکل ها و نهاد های مردمی که باعث رشد دمکراسی در جامعه میشود از وظایف سوسیال دمکرات ها میباشد.
سوسیال دموکراسی بر خلاف جامعه سوسیالستی به شرکت های خصوصی اجازه فعالیت و سرمایه گذاری میدهد منتها مردم با رأی خود در سمت و سو دادن و تعین چهار چوب تولید و توزیع آن و بطور کلی در سمت و سودادن به اقتصاد جامعه نقش خواهند داشت .این اقتصاد آزاد و تولیدات ان در جهت منافع جامعه حرکت خواهد کرد.

فرق اقتصاد سوسیال دمکراسی با اقتصاد کاپیتالیستی در این است که اقتصاد کاپیتالیستی فقط منافع سرمایه دار و رشد سرمایه را در نظر می گیرد. سیاست اقتصاد کاپیتالیستی به تولید فقط در جهت سود آوری سرمایه نگاه میکند در صورتیکه اقتصاد سوسیال دمکراسی به رشد سرمایه از زاویه منافع جامعه نگاه میکند،  تولید و توزیع آن را در جهت منافع عمومی جامعه سوق میدهد. طبق سیاست سوسیال دمکراسی شهروندان میتوانند سمت و سو و انتخاب  پرنسیب های رشد جامعه و همچنین حد و مرز بخش خصوصی و بخش عمومی (بخش دولتی ) اقتصاد جامعه را تعین کنند. وجود و نقش اتحادیه ها ی کارگری و معلمان و اصناف وکارمندان و مستأجران و دانشجویان وصاحبان شرکت های خصوصی و مصرف کنندگان وسایر ارگان های مردمی در تعین و سمت و سو بخشیدن  تولید در جامعه و چگونگی تقسیم درآمد های کشوری و نیز وضعیت کار و شراط محیط کاری نقش تعین کننده ای دارند. سوسیال دمکراسی اختلاف طبقاتی و اختلاف در داشتن قدرت سیاسی را در جامعه از طریق سمت وسوبخشیدن تولید وتوزیع عادلانه ان در جهت منافع جامعه محدود میکند.

وظیفه سوسیال دمکراسی دفاع ازاقشار ضعیف جامعه است.

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

ساختارغیرمتمرکز پارلمانتاریستی

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است.

پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب دولت. دولت مسئولیت اجرای قانون وضع شده…