در باره ما

در باره ما

درباره ما
صدای زنان سو سیال دموکرات
ما زنان سوسیال دمکرات بر این باور هستیم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد .
در یک جامعه دموکراتیک حق تک تک شهروندان است که دراداره جامعه مشارکت داشته باشند.
مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری و اداره جامعه از ملزومات یک جامعه دموکراتیک میباشد.
صدای زنان سوسیال دمکرات ایران ، براین باور است که حق هر شهروند ایرانی است که از امنیت اجتماعی ـ سیاسی کامل برخوردار باشد .
حق هر شهروند است که از داشتن  کار مناسب با توانائی جسمی و تحصیلاتی خود ، تغذیه سالم و مسکن مناسب برخوردار باشد .
به باور ما ، جامعه موظف است که برای شهروندان امکان داشتن آموزش و بهداشت و درمان رایگان را تامین نماید .
افرادی که به دلایلی توانائی انجام  کار را ندارند باید از طریق بیمه های اجتماعی تامین شوند.
سیاست کار ما
۱ـ  مبارزه در جهت تصویب قوانین با در نظر گرفتن دیدگاه فمینیستی .
۲ـ مبارزه برای گرفتن امکانات اجتماعی و آموزشی برای آماده سازی زنان در جهت بدست أوردن قدرت و مشارکت در ارگان های رهبری در بخش دولتی و بخش خصوصی.
3ـ آماده سازی شامل تمامی زنان از جمله زنان تحصیل کرده ، زنان بیسواد و زنان روستائی میباشد
اهداف ما
مشارکت برابر زنان و مردان در تمام پهنه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی . چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی میباشد.
شارکت زنان باید  شامل 50 درصد قدرت  میباشد .