در باره ما

در باره ما

درباره ما

ما زنان سو سیال دموکرات بر این باوریم که شکوفائی اجتماعی در گرو همیاری و همکاری شهروندان با هم و با نهادهای مدنی است.

در یک جامعه دموکراتیک حق همه شهروندان است که در اداره جامعه مشارکت داشته باشند.

مدیران و مسئولین همه‌ی نهادهای اداری در برابر ارگان های انتخابی رهبری روستاها، شهرها، استان‌ها و دولت مرکزی که برگزیده مردم هستند، پاسخ‌گوی کارکردهای خود می باشند.

از آن‌جا که بنا بر قوانین اساسی جوامع دموکراتیک همه‌ی شهروندان زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند، باید برابری  جنسیتی در همه‌ی نهادهای خصوصی و دولتی رعایت و اجرائی شود.  

صدای زنان سو سیال دمکرات ایران، بر این باور است که حق هر شهروند ایرانی است که از امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کامل برخوردار باشد.

حق هر شهروند است که از داشتن کار متناسب با توانائی جسمی و تجربی خود و رفاه اجتماعی  برخوردار باشد.

به باور ما دولت دموکراتیک موظف است برای شهروندان خود، امکان برخورداری از آموزش، بهداشت و درمان رایگان را تضمین نماید.

هزینه زندگی افرادی که به دلایلی توانائی کار کردن ندارند، باید از طریق بیمه های اجتماعی تامین شود.

 

خواست‌های کوتاه مدت ما 

      • مبارزه در جهت تصویب قوانین از دیدگاه برابری جنسیتی( فمینیستی ) .
      • مبارزه برای تامین امکانات اجتماعی و آموزشی برای آماده سازی همه زنان در شهر و روستا در جهت به‌دست آوردن قدرت سیاسی  و مشارکت در همه ارگان های رهبری در بخش دولتی و خصوصی.