در باره ما

در باره ما

درباره ما

ما زنان سوسیال دموکرات بر این باوریم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد.
در یک جامعه دموکراتیک حق تک تک شهروندان است که در اداره جامعه مشارکت داشته باشند.
مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری و اداره جامعه از ملزومات یک جامعه دموکراتیک میباشد.
صدای زنان سوسیال دمکرات ایران، بر این باور است که حق هر شهروند ایرانی است که از امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کامل برخوردار باشد.
حق هر شهروند است که از داشتن کار، متناسب با توانائی جسمی و تحصیلاتی خود و نیز تغذیه سالم و مسکن مناسب برخوردار باشد.
به باور ما، جامعه موظف است برای شهروندان خود، امکان داشتن آموزش و بهداشت و درمان رایگان را بوجود آورد .
افرادی که به دلایلی توانائی کار کردن ندارند، باید از طریق بیمه های اجتماعی تامین شوند.
  سیاست کار ما 
۱ـ مبارزه در جهت تصویب قوانین از دیدگاه برابری زن و مرد ( فمینیستی ) .
۲ـ مبارزه برای گرفتن امکانات اجتماعی و آموزشی برای آماده سازی زنان در جهت بدست آوردن قدرت و مشارکت در ارگان های رهبری در بخش دولتی و خصوصی.  این آماده سازی شامل تمامی زنان از جمله زنان تحصیل کرده ، زنان بیسواد و زنان روستائی میباشد.
اهداف ما 
  • مساوات و برابری زنان و مردان در تمام پهنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی.( در بخش دولتی یا خصوصی).
  • مشارکت زنان در 50 درصد قدرت سیاسی .