ضرورت تشکیلات مستقل زنان, ثریا ندیم پور

ضرورت تشکیلات مستقل زنان, ثریا ندیم پور

ثریا ندیم پور

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

زنان جهان کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری دستمزد در برابر کار یکسان در بازار کار، در استفاده از امکانات جامعه ، داشتن حقوق انسانی، در خانواده، در قدرت و در عرصه اقتصادی ‌با مردان هستند این نابرابری ها بدلیل نبودن زنان در عرصه قدرت سیاسی میباشد .
نابرابری زنان و مردان منجر به فقر اقتصادی زنان و وابسته شدن آنان به مردان شده است که خود وابستگی اقتصادی باعث عدم استقلال شخصی ـ اجتماعی زنان می شود.
وضع اقتصادی نابسامان زنان و وابستگی اقتصادی آنان به شوهر باعث تن دادن زنان به ادامه زندگی در یک رابطه ناخواسته می شود. امروزه وجود خشونت علیه زنان چه در خانواده و چه در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
هرچه جامعه مذهبی- و سنتی تر باشد وضع زنان بدتر است. زیرا که قوانین و عرف های سنتی همیشه زنان را جزئ املاک مرد بحساب می اروند و بنابراین حقوق خاصی برای زنان قائل
نمی باشند. در چنین جوامعی تصویب قوانینی که مدافع حقوق زنان باشد مشکل و در بسیاری از موارد غیر ممکن می باشد.
وضعیت نابسامان زنان تاثیر مستقیم منفی در وضعیت کودکان دارد . زیرا کودکان در محیطی پر از خشونت تربیت میشوند .پسر خشونت را از پدر یاد میگیرد و دختران فروتنی و قبول خشونت را از مادر. وجود اختلاف طبقاتی در جامعه خود در عمیق تر شدن وضع بد اقتصادی زنان نقش ایفا می کند. هرچه اختلاف طبقاتی در جامعه عمیق تر باشد بهمان نسبت وضعیت اقتصادی زنان بدتر میشود. کما اینکه تن فروشی زنان برای اداره خود و خانواده به امری طبیعی در اکثر کشورها شده است و این زنان بجز در بعضی از کشور های محدود از داشتن بیمه درمانی و حق بازنشستگی محروم می باشند.
در سطح جهانی یک سری شبکه های تبهکار از فقر کشورهای فقیر سوء استفاده نموده و با دادن قول کار و درآمد بالا دختران جوان را به کشورهای اروپايی و سایر کشورها می کشانند و در آنجا  بجای دادن کار، به خرید و فروش این دختران جوان می پردازند .
علیرغم اینکه پارلمان اروپا خرید و فروش انسانها را در سال 1994 غیرقانونی اعلام نمود این شبکه های تبهکار بکار داد و ستد زنان حتی در کشور های اروپایی که خرید و فروش سکس را غیر قانونی اعلام کرده اند، بصورت شبکه های زیر زمینی بطور غیر قانونی فعالیت می کنند. ما متاسفانه در ایران شاهد تن فروشی ناخواسته تعداد بی شماری از زنان برای امرار معاش خود و خانواده هستیم .جمهوری اسلامی بجای ایجاد کار برای زنان در جامعه ایران از طریق نهادینه کردن صیغه به تن فروشی زنان برای امرار معاش جنبه قانونی داده است .
در بعضی روستاهای ایران مرسوم است که برای حل اختلافات بین دو روستا یا دو طایفه و یا اینکه بجای پرداخت دیه از رد و بدل کردن دختران جوان استفاده میکنند . برای مبارزه بر علیه این همه بی عدالتی در مورد زنان و عدم برابری حقوق آنان با مردان لازم است که زنان متشکل شوند .
در جوامع دمکراتیک به دلیل آزادی بیان ، آزادی تشکل،  زنان براحتی و آسان تر می توانند متشکل شوند و از حق و حقوق خود دفاع کنند.
زنان برای رسیدن به اهداف مشخص خود یعنی داشتن حقوق برابر با مردان، استقلال اقتصادی  ـ اجتماعی که خود مستلزم مشارکت فعال أنان در قدرت سیاسی است، نیاز به وجود تشکیلات مستقل خود چه به صورت نهاد های اجتماعی مستقل و چه به صورت تشکّلی مستقل در درون احزاب سیاسی است. بخش مهمی از خواستهای زنان مرز طبقاتی
نمی شناسد درست بهمین دلیل است که زنان با پایگاه اقتصادی مختلف می توانند در تشکیلات ویا نهاد های مختلف زنان برای خواستهای پایه ای مشترک خود با هم مبارزه کنند. تشکیلات زنان در چند حبهه فعالیت میکند از جمله ، برجسته کردن خواستهای زنان و ضعف قوانین موجود در این رابطه ، فرهنگ سازی در مورد اهمیت برابری حقوق زنان و مردان در جامعه، مبارزه جمعی منسجم برای تغییر قوانین به نفع حقوق زنان، آماده سازی زنان برای گرفتن قدرت سیاسی و پست های کلیدی در جامعه.
تشکیل سازمان های مستقل زنان به معنی نفی فعالیت مشترک زنان با مردان در احزاب و سازمانهای مختلف نمی باشد هر دو لازم و ملزم همدیگر هستند . تشکل های زنان در برجسته کردن نیازهای ویژه زنان و ارتقاء آن ها و در نتیجه رشد جامعه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.
در جامعه سوئد علیرغم اینکه سازمان زنان سوسیال دمکرات بهمراه سایر زنان سوئد در طی صد سال مبارزه توانسته اند به دستاوردهای مهمی در زمینه برابری زن و مرد و بهبود وضع خانواده دست یابند هنوز این سازمان در کنار حزب سوسیال دمکرات به مبارزه خود ادامه می دهد . علاوه بر اینکه اکثر احزاب سوئدی بخش زنان دارد تعداد زیادی نهادهای اجتماعی زنان در جامعه فعالیت میکنند  دولت موظف است طبق قانون به تمام نهادهای اجتماعی از جمله نهادهای زنان کمک مالی بنماید.
فراموش نکنیم بهبود وضع زنان رابطه مستقیم در بهبود وضع خانواده و نقش مستقیم در تربیت و تعلیم نسل آینده هر جامعه دارد در نتیجه وجو نهادها و سازمان های زنان کمک مهمی در نهادینه شدن برابری زن و مرد، بهبود وضع خانواده و در نتیجه رشد و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد شد .

در راه مبارزه برای برابری جنسیتی همبستگی تمام زنان با تعلقات سیاسی ، اجتماعی ، دینی و قومی یا اتنیکی      مختلف و کمک مردان آزاد اندیش  و معتقد به فمینسم ضروری است .

توضیح عکس: ارگان رهبری سازمان زنان به نام نسوان که بین سالهای 1933 -1922فعالیت داشت. این سازمان که آخرین سازمان زنان در دوران حکومت رضا شاه بود که  توسط  رضاشاه منحل شد.