مانیفست

مانیفست

مانیفست

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی ‌-برابری و همبستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است.

سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد مقابل جامعه و جامعه نسبت به فرد مسئول است.

ما معتقد به ساختن جامعه ای هستیم که تمام انسانها به یک اندازه از امکانات و فرصت های موجود در جامعه برخوردار و در برابر قانون برابر باشند . ما معتقد هستیم که جامعه باید براساس دیدگاه فمینیستی بنا شود بدین معنا که زنان و مردان بطور برابر امکان تعیین جهت زندگی خود و تاثیر گذاری بر جامعه را داشته باشند.

تشکیلات زنان سو سیال دموکرات، مبارزه زنان برای برابری در قدرت سیاسی را در کنار مبارزه برای آزادی و ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان در جامعه، پیش می برد. ما معتقد هستیم که نقض حقوق زنان نقض حقوق بشر است. زنان باید در تمام پهنه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برابر با مردان باشند.

اهداف ما
۱.گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای دستیابی به حکومتی سکولار و دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر .

۲. دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امکانات اولیه پایه ای برابر با استاندارد بالا، چون بهداشت و درمان، امورش و پروش۰ خانه سالمندان، مهد کودک، مسکن و تامین زندگی خود برخوردار باشند.

۳. دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برخوردار باشند.

۴. دستیابی به جامعه ای که همه زنان در مقابل قانون دارای حقوق برابر با مردان و نیز بطور مساوی از امکانات و فرصت های موجود در جامعه، بهرمند باشند .

۵. دستیابی به جامعه ای که زنان دارای ۵۰ در صد قدرت در پهنه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی باشند.

برنامه راهبردی ما:
۱. سعی در مشارکت زنان در تدوین پیشنویس قانون اساسی آینده ایران.

۲. تشویق ورود فعال زنان به بازار کار

۳. آموزش سیاسی زنان

۴. سعی در جهت تشکل زنانی که باور به ارزش های بنیانی سو سیال دمکراسی دارند.

۵. مبارزه برای احقاق برنامه های ما در مورد چگونگی اداره جامعه. برنامه های ما در بخش « برنامه ها » در همین وبسایت آمده است.