منشور (مانیفست)

منشور ( مانیفست ) صدای زنان سوسیال دموکرات ایران                                                                                        

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی ‌-برابری ، هبمستگی و برابری جنسیتی بنیان نهاده شده است.

“سوسیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد در مقابل جامعه و جامعه نسبت به فرد مسئول است.

ما معتقد به ساختن جامعه ای هستیم که تمام انسانها به یک اندازه از امکانات و فرصت های موجود در جامعه برخوردار و در برابر قانون برابر باشند . ما معتقد هستیم که جامعه باید براساس دیدگاه برابری زن و مرد ( دیدگاه فمنیستی ) بنا شود بدین معنا که زنان و مردان بطور برابر امکان تعین جهت زندگی خود و تاثیر گذاری بر جامعه را داشته باشند.

تشکل زنان سوسیال دموکرات ایران ، مبارزه زنان برای برابری در قدرت سیاسی را در کنار مبارزه برای آزادی و ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان در جامعه، پیش می برد. ما معتقد هستیم که نقض حقوق زنان نقض حقوق بشر است. زنان باید در تمام پهنه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برابر با مردان باشند.

اهداف ما

۱.گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای دستیابی به حکومتی سکولار، لائیک ودموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

۲. دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امکانات اولیه پایه ای برابر با استاندارد بالا، چون بهداشت و درمان، اموزش و پروش۰ خانه سالمندان، مهد کودک، مسکن وتامین زندگی خود برخوردار باشند

۳. دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امنیت اقتصادی، سیاسی، احتماعی برخوردارباشند

۴. دستیابی به جامعه ای که همه زنان در مقابل قانون دارای حقوق برابر با مردان و نیز بطور مساوی از امکانات و فرصت های موجود در جامعه، بهره مند باشند

۵. دستیابی به جامعه ای که زنان دارای ۵۰ در صد قدرت در پهنه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی باشند.

برنامه راهبردی ما

۱. سعی در مشارکت زنان در تدوین پیش نویش قانون اساسی آینده ایران

۲. تشویق ورود فعال زنان به بازار کار

۳. آموزش سیاسی زنان برای مشارت در قدرت، در سطح روستا و شهر

۴. سعی در جهت تشکل زنانی که باور به ارزش های بنیادین سوسیال دمکراسی دارند

۵. مبارزه برای احقاق برنامه های ما در مورد چگونگی اداره جامعه. برنامه های ما در بخش « برنامه ها » در همین وبسایت آمده است

۶.ایجاد ارگان های سواد آموزی زنان در سطح وسیع چه در شهرها و چه در روستا ها

۷.تشویق به ایجاد تشکل های زنان در سطح روستا و شهر حول خواست های مدنی.