اساسنامه ما

اساسنامه ما

 

 

اساسنامه

هدف از تشکیل تشکیلات « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی» ایجاد یک ارگان قوی زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست ها وصدای انان باشد.

این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی و نیز تشکل زنان باورمند به سوسیال دموکراسی، حرکت میکند.

مردان معتقد به باور های سوسیال دموکراسی می توانند بعنوان حامی، عضو باشند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند.

 

مجمع عمومی؛ تشکیلات« صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»  سالانه یک مجمع عمومی برگزار خواهد کرد.

مجمع عمومی فوق العاده؛ مجمع عمومی فوق العاده با رای دو سوم اعضاه تشکیل خواهد شود.

وظایف مجمع عمومی؛

۱. انتخاب هیئت مدیره جدید
۲. انتخاب گروه بازرسان تشکیلات
۳. بررسی لایحه های پیشنهادی اعضا به گنگره
۴. تصویب برنامه تشکیلات زنان
۵. تصویب پیشنهادات احتمالی تجدید نظر در ضوابط عضویت
۶. . تصویب سطح حق عضویت

 

هیئت مدیره؛

۱.هیئت مدیره تشکیلات توسط نمایندگان اعضا در کنگره سالانه، انتخاب می شوند.
۲. هیئت مدیره مسئولیت پیشبرد برنامه تصویب شده توسط کنگره را بعهده دارد.
۳. هیٌت مدیره در مقابل کنگره پاسخگو میباشد.
۴. هیئت مدیره مسئولیت برگزاری مجمع عموی سالانه/ کنگره را بعهده دارد.

 

عضو؛ عضو کسی است که؛

۱. باورنامه و اساسنامه « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»  را قبول داشته باشد
۲. حق عضویت بدهد
۳. در مقابل تشکیلات متعهد باشد.

 

حقوق عضو؛

ا. انتقاد از برنامه و کارکرد هیئت مدیره
۲. دادن پیشنهادات در مورد برنامه و راهکردهای تشکیلات برای بهتر شدن کار تشکیلات
۳. نوشتن لایحه پیشنهادی به کنگره « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»  در مورد برنامه تشکیلات.

 

باطل شدن حق عضویت؛

۱.عدم پرداخت حق عضویت
۲. .تبلیغ علیه تشکیلات
۳. عدم رعایت اساسنامه و عدم ادامه اعتقاد به باورنامه « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»

منابع مالی؛

منابع مالی این نهاد از طریق حق عضویت و کمک مالی اعضا تامین می گردد.