اساسنامه ما

اساسنامه ما

 

اساسنامه

هدف از تشکیل تشکیلات « صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی» ایجاد یک ارگان قوی زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست های آنان و صدای زنان باشد.

این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیانی سو سیال دموکراسی و نیز تشکل زنان باورمند به سوسیال دموکراسی حرکت میکند.

مجمع عمومی؛ تشکیلات« صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی » سالانه یک مجمع عمومی برگزار خواهد کرد.

مجمع عمومی فوق العاده؛ مجمع عمومی فوق العاده با رای دو سوم اعضاء تشکیل خواهد شود.

وظایف مجمع عمومی؛
۱. انتخاب هیئت مدیره جدید
۲. انتخاب گروه بازرسان تشکیلات
۳. بررسی لایحه های پیشنهادی اعضا به گنگره
۴. تصویب برنامه تشکیلات زنان
۵. تصویب پیشنهادات احتمالی تجدید نظر در ضوابط عضویت
۶. . تصویب سطح حق عضویت

هیئت مدیره ؛
۱.هیئت مدیره تشکیلات توسط نمایندگان اعضا در کنگره سالانه، انتخاب می شوند.
۲. هیئت مدیره مسئولیت پیشبرد برنامه تصویب شده توسط کنگره را بعهده دارد.
۳. هیٌت مدیره در مقابل کنگره پاسخگو میباشد.
۴. هیئت مدیره مسئولیت برگزاری مجمع عموی سالانه/ کنگره را بعده دارد.

عضو؛ عضو کسی است که ؛
۱. باور نامه و اساسنامه « صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی » را قبول داشته باشد
۲. حق عضویت بدهد
۳. در مقابل تشکیلات متعهد باشد.

حقوق عضو ؛
ا. انتقاد از برنامه و کارکرد هیئت مدیره
۲. دادن پیشنهادات در مورد برنامه و راهکرد های تشکیلات برای بهتر شدن کار تشکیلات
۳. نوشتن لایحه پیشنهادی به کنگره « صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی » در مورد برنامه تشکیلات

باطل شدن حق عضویت؛
۱.عدم پرداخت حق عضویت
۲. .تبلیغ علیه تشکیلات
۳. عدم رعایت اساسنامه و عدم ادامه اعتقاد به باورنامه « صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی »

منابع مالی؛
منابع مالی این نهاد از طریق حق عضویت اعضا تامین می گردد.