اساسنامه ما

اساسنامه ما

اساسنامه ما

هدف از تشکیل تشکیلات « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی» ایجاد یک ارگان قوی زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست ها وصدای انان باشد.

این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی و نیز تشکل زنان باورمند به سوسیال دموکراسی، حرکت میکند.

مردان معتقد به باور های سوسیال دموکراسی می توانند بعنوان حامی، عضو باشند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند.

مجمع عمومی؛ تشکیلات« صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»  سالانه یک مجمع عمومی برگزار خواهد کرد.

مجمع عمومی فوق العاده؛ مجمع عمومی فوق العاده با رای دو سوم اعضاه تشکیل خواهد شود.

وظایف مجمع عمومی؛

۱. انتخاب هیئت مدیره جدید
۲. انتخاب گروه بازرسان تشکیلات
۳. بررسی لایحه های پیشنهادی اعضا به گنگره
۴. تصویب برنامه تشکیلات زنان
۵. تصویب پیشنهادات احتمالی تجدید نظر در ضوابط عضویت
۶. . تصویب سطح حق عضویت

هیئت مدیره؛

۱.هیئت مدیره تشکیلات توسط نمایندگان اعضا در کنگره سالانه، انتخاب می شوند.
۲. هیئت مدیره مسئولیت پیشبرد برنامه تصویب شده توسط کنگره را بعهده دارد.
۳. هیٌت مدیره در مقابل کنگره پاسخگو میباشد.
۴. هیئت مدیره مسئولیت برگزاری مجمع عموی سالانه/ کنگره را بعهده دارد.

عضو؛ عضو کسی است که؛

۱. باورنامه و اساسنامه « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»  را قبول داشته باشد
۲. حق عضویت بدهد
۳. در مقابل تشکیلات متعهد باشد.

حقوق عضو؛

ا. انتقاد از برنامه و کارکرد هیئت مدیره
۲. دادن پیشنهادات در مورد برنامه و راهکردهای تشکیلات برای بهتر شدن کار تشکیلات
۳. نوشتن لایحه پیشنهادی به کنگره « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»  در مورد برنامه تشکیلات.

باطل شدن حق عضویت؛

۱.عدم پرداخت حق عضویت
۲. .تبلیغ علیه تشکیلات
۳. عدم رعایت اساسنامه و عدم ادامه اعتقاد به باورنامه « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی»

منابع مالی؛

منابع مالی این نهاد از طریق حق عضویت و کمک مالی اعضا تامین می گردد.

اساسنامه ما

معرفی سایت

 

معرفی سایت « صدای زنان سوسیال دمکرات ایران»

برای برابری قدرت و رفاه عمومی

جنبش فمینیستی ایران توانست در مدت کمتر از شش هفته نیروی جوان اعم از دانشجو و دانش آموز واکثر اقشار و طبقات مختلف مردم را زیر شعار مشترک  واحد ” زن، زندگی، آزادی ” متحد کند .

پشتیبانی کشورهای خارجی چه دولتمردان و چه شهروندان از جنبش فمینیستی و لائیک ایران دال بر حقانیت و درستی این جنبش میباشد . شعار” زن ، زندگی ، آزادی ” خواست برابری زن و مرد در قدرت سیاسی و برابری اجتماعی، خواست همه زنان و مردان برابری خواه و در راستای قوانین حقوق بشر است.

لغت ” زندگی”  به معنای رفاه عمومی، داشتن مسکن، دسترسی همگانی به بهداشت و درمان و امکان آموزش برای همه می باشد. این خواست از جمله حقوق بنیادین شهروندی و قوانین حقوق بشر است . از خوا ست های دیگر جنبش، « آزادی » است . بدون وجود آزادی و دموکراسی، برابری و رفاه عموی امکان ناپذر است.

و اما برای نهادینه شدن دمکراسی، رفاه عمومی و برابری در یک جامعه، وجود احزاب مختلف با ایدئولوژی و یا دیدگاه سیاسی – اجتماعی مختلف لازم است .

زنان برای بدست آوردن خواست های خود: پنجاه در صد قدرت سیاسی و نیز سایر خواست های مدنی و اجتماعی، لازم است علاوه برعضویت در حزب مورد علا قه اشان، تشکل های خاص خود را در دل احزاب مربوطه بوجود آورده و بدینوسیله خواست های ویژه خود را تنظیم نمایند.

در همین راستا ما زنان سوسیال دمکرات ایران خواسته های پیشنهادی خود را در رابطه با بهبود وضع زنان در جامعه آینده ایران تدوین نموده ودر وبسایت « صدای زنان سوسیال دموکرات برای برابری قدرت و رفاه عمومی» معرفی می کنیم .

در این وبسایت موارد زیر درج شده است؛

۱. در باره ما، مانیفست ما، اساسنامه ما

۲. خواست های ما زنان سوسیال دمکرات برای آینده ایران

۳ . جنبش زنان ایران در زمینه های سیاسی ، اجتماعی و هنری ( در حال تکمیل است)

۴. آموزش های سیاسی در مورد آزادی ، دمکراسی ، سوسیال دمکراسی ،.پارلمانتاریسم غیر متمرکز.و…

۵. دستاوردهای زنان سوسیال دمکرات سوئد در طی 100 سال مبارزه برای برابری حقوق زنان و مردان

۶. کتاب سرگذشت زنان مبارز بعد از سال ۱۳۵۷.این مجموعه در حال تکمیل است.

آدرس سایت:

https://www.wepaw.org

اساسنامه ما

اعلام موجودیت

                    12 01  2023                                             

اعلام موجودیت «صدای زنان سوسیال دموکرات ایران»

زن  زندگی  آزادی

برای نهادینه کردن دمکراسی در یک جامعه وجود احزاب مختلف با داشتن دیدگاه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا گرایش های (ایدئولوژی های) مختلف ضروری میباشد.  شهروندان دریک جامعه دمکراتیک برای احقاق حقوق و خواسته های خود از طریق دادن رای خود به احزابی که برنامه های حزبی آنها جوابگوی خواستهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان می باشد،  در سرنوشت خود و چگونگی اداره جامعه ای که درآن زندگی میکنند نقش ایفا میکنند.

زنان برای کسب حقوق برابربا مردان ودستیابی به سایر خواست های رفاهی خویش، باید با مبارزه پیگیر، تشکل های مستقل خود را چه دردرون حزب انتخابی خود و چه در خارج از آن داشته باشند.

درهمین راستا ، ما زنان سوسیال دمکرات اقدام به تشکیل، سازمان زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی نمودیم.

ما خواهان مشارکت برابر زنان در قدرت سیاسی (50 درصد قدرت سیاسی) تصویب قوانین در تمام عرصه ها با بینش برابری زن ومرد (بینش فمینیستی) ورفاه عمومی جامعه می باشیم .

راهکردهای ما در شرایط کنونی، درجهت گذار از جمهوری اسلامی ، تشویق زنان به متشکل شدن  در ارگان های مختلف، آموزش زنان در جهت تعمیم و بالا بردن خواستهای سیاسی و اقتصادی آنها، شناساندن ارزش های بنیادین سوسیال دمکراسی و چگونگی پیاده کردن آن در عمل و موضع گیری های سیاسی خواهد بود. ما زنان سوسیال دموکرات به موازات متشکل کردن خود، در جهت تشکیل یک حزب سوسیال دموکرات قوی به همراه مردان قدم برمی داریم.

ما دارای سایتی بنام « صدای زنان سوسیال دمو کرات ایران » هستیم.

سایت ما، شامل، اساسنامه ، منشور (مانیفیست)، پیش نویس برنامه های پیشنهادی و برنامه های رفاهی پیشنهادی ما برای آینده ایران وهمچنین مقالات و فیلم های آموزشی از جمله در در چارچوب ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی می باشد.

درحال حاضر ما به هیچ حزب و یا گروه سوسیال دمکرات وابسته نیستیم . اما چنانچه یک حزب واحد سوسیال دمکرات تشکیل شود ما نیز به همکاری وهمیاری با آن اقدام خواهیم نمود.

info@wepaw.org ایمیل:

https://twitter.com/wepaw_orgتویتر:       wepaw.org آدرس سایت:

https://www.instagram.com/wepaw_org/اینستاگرام:

اساسنامه ما

در باره ما

درباره ما

ما زنان سوسیال دمکرات بر این باور هستیم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد .

در یک جامعه دموکراتیک حق تک تک شهروندان است که دراداره جامعه مشارکت داشته باشند.

مشارکت برابر زنان و مردان دررهبری و اداره جامعه از ملزومات یک جامعه دموکراتیک میباشد.

صدای زنان سوسیال دمکرات ایران، براین باور است که حق هر شهروند ایرانی است که از امنیت اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی کامل برخوردار باشد .

حق هرشهروند است که از داشتن کار مناسب با توانائی جسمی و تحصیلاتی خود و نیز تغذیه سالم و مسکن مناسب برخوردار باشد .

به باور ما، جامعه موظف است که برای شهروندان امکان داشتن آموزش و بهداشت و درمان رایگان را تامین نماید .

افرادی که به دلائلی تونائی انجام کار را ندارند باید ازطریق بیمه های اجتماعی تامین شوند.

 

سیاست کار ما

۱ـ مبارزه در جهت تصویب قوانین با در نظر گرفتن دیدگاه برابری زن ومرد ( فمینیستی ) .

۲ـ مبارزه برای گرفتن امکانات اجتماعی و آموزشی برای آماده سازی زنان در جهت بدست أوردن قدرت و مشارکت درارگان های رهبری در بخش دولتی و بخش خصوصی.

3ـ آماده سازی شامل تمامی زنان از جمله زنان تحصیل کرده ، زنان بیسواد و زنان روستائی میباشد

 

اهداف ما

مشارکت برابر زنان و مردان در تمام پهنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی میباشد.

مشارکت زنان شامل 50 درصد قدرت سیاسی میباشد .

منشور (مانیفست)

منشور ( مانیفست ) صدای زنان سوسیال دموکرات ایران                                                                                        

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی ‌-برابری ، هبمستگی و برابری جنسیتی بنیان نهاده شده است.

“سوسیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد در مقابل جامعه و جامعه نسبت به فرد مسئول است.

ما معتقد به ساختن جامعه ای هستیم که تمام انسانها به یک اندازه از امکانات و فرصت های موجود در جامعه برخوردار و در برابر قانون برابر باشند . ما معتقد هستیم که جامعه باید براساس دیدگاه برابری زن و مرد ( دیدگاه فمنیستی ) بنا شود بدین معنا که زنان و مردان بطور برابر امکان تعین جهت زندگی خود و تاثیر گذاری بر جامعه را داشته باشند.

تشکل زنان سوسیال دموکرات ایران ، مبارزه زنان برای برابری در قدرت سیاسی را در کنار مبارزه برای آزادی و ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان در جامعه، پیش می برد. ما معتقد هستیم که نقض حقوق زنان نقض حقوق بشر است. زنان باید در تمام پهنه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برابر با مردان باشند.

اهداف ما

۱.گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای دستیابی به حکومتی سکولار، لائیک ودموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

۲. دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امکانات اولیه پایه ای برابر با استاندارد بالا، چون بهداشت و درمان، اموزش و پروش۰ خانه سالمندان، مهد کودک، مسکن وتامین زندگی خود برخوردار باشند

۳. دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امنیت اقتصادی، سیاسی، احتماعی برخوردارباشند

۴. دستیابی به جامعه ای که همه زنان در مقابل قانون دارای حقوق برابر با مردان و نیز بطور مساوی از امکانات و فرصت های موجود در جامعه، بهره مند باشند

۵. دستیابی به جامعه ای که زنان دارای ۵۰ در صد قدرت در پهنه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی باشند.

برنامه راهبردی ما

۱. سعی در مشارکت زنان در تدوین پیش نویش قانون اساسی آینده ایران

۲. تشویق ورود فعال زنان به بازار کار

۳. آموزش سیاسی زنان برای مشارت در قدرت، در سطح روستا و شهر

۴. سعی در جهت تشکل زنانی که باور به ارزش های بنیادین سوسیال دمکراسی دارند

۵. مبارزه برای احقاق برنامه های ما در مورد چگونگی اداره جامعه. برنامه های ما در بخش « برنامه ها » در همین وبسایت آمده است

۶.ایجاد ارگان های سواد آموزی زنان در سطح وسیع چه در شهرها و چه در روستا ها

۷.تشویق به ایجاد تشکل های زنان در سطح روستا و شهر حول خواست های مدنی.