اساسنامه ما

هدف از تشکیل تشکیلات« صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی ایجاد یک ارگان قوی
زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست های انان و
صدای زنان باشد.
این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیانی سو سیال دموکراسی و نیز تشکل زنان باورمند به
سو سیال دموکراسی حرکت میکند.
مجمع عمومی؛ تشکیلات» صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی « سالانه یک مجمع
عمومی برگزار خواهد کرد.
مجمع عمومی فوق العاده؛ مجمع عمومی فوق العاده با رای دو سوم اعضاء تشکیل خواهد شود.
وظایف مجمع عمومی؛
۱ .انتخاب هیئت مدیره جدید
۲ .انتخاب گروه بازرسان تشکیلات
۳ .بررسی لایحه های پیشنهادی اعضا به کنگره
۴ .تصویب برنامه تشکیلات زنان
۵ .تصویب پیشنهادات احتمالی تجدید نظر در ضوابط عضو یت
۶ . .تصویب سطح حق عضویت
هیئت مدیره ؛
۱ .هیئت مدیره تشکیلات توسط نمایندگان اعضا در کنگره سالانه، انتخاب می شوند.
۲ .هیئت مدیره مسئولیت پیشبرد برنامه تصویب شده توسط کنگره را برعهده دارد.
۳ .هیئت مدیره در مقابل کنگره پاسخگو میباشد.
۴ .هیئت مدیره مسئولیت برگزاری مجمع عموی سالانه/ کنگره را برعهده دارد.
عضو؛ عضو کسی است که
۱ .باور نامه و اساسنامه » صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی « را قبول داشته باشد
۲ .حق عضویت بدهد
۳ .در مقابل تشکیلات متعهد باشد.
حقوق عضو؛
ا. انتقاد از برنامه و کارکرد هیئت  مدیره

۲ .دادن پیشنهادات در مورد برنامه و راهکرد های تشکیلات برای بهتر شدن کار تشکیلات
۳ .نوشتن لایحه پیشنهادی به کنگره » صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه عمومی « در مورد
برنامه تشکیلات
باطل شدن حق عضویت؛
۱ .عدم پرداخت حق عضویت
۲. .تبلیغ علیه تشکیلات
۳ .عدم رعایت اساسنامه و عدم ادامه اعتقاد به باور نامه » صدای زنان برای قدرت برابر و رفاه
عمومی «
منابع مالی؛
منابع مالی این نهاد از طریق حق عضویت اعضا تامین می گردد.