BLog

Want to Learn About Marketing?

دستاورد های زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشرهای...

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

ثریا ندیم پور ضرورت تشکیلات مستقل زنان زنان در ایران کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری با مردان در زمینه دستمزد دربرابر کار یکسان در بازارکار، در استفاده ازامکانات جامعه ، درداشتن حقوق انسانی در جامعه و حتی در خانواده، در برخورداری از استقلال اقتصادی؛ مواجه هستند....

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشر های...

جنبش جوراب های ساپورت

جنبش جوراب های ساپورت

ثریا ندیم پور جنبش« جوراب های ساپورت » با شعار ۵۰٪ قدرت و دستمزد برابر یا حزب زنان جنبش فمینیستی در سوئد در دهه ۹۰ وارد فاز جدیدی از تاریخ‌اش شد. مسئله در قدرت بودن زنان از دهه‌های قبل شروع شده بود. به طوری که در سال ۱۹۸۳ نزدیک ۳۸٪ از نمایندگان پارلمان مرکزی ( کشوری)...

پروسه حق رای گرفتن زنان در سوئد

ثریا ندیم پور   فرایند حرکت زنان سوئد برای گرفتن حق رای و مشارکت در احزاب سیاسی تا قبل از سال ۱۸۶۶ زمینداران بزرگ، کشیشان و خانواده‌های اعیان (سران نیروی دفاعی) و ثروتمندان می‌توانستند رای بدهند و انتخاب شوند. بعد از ۱۸۶۶ تحولات اقتصادی در جامعه صورت گرفت که منجر...

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی

  دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی -برابری و هبمستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است. "سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است....

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!