دستاورد های زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشرهای...

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

ثریا ندیم پور ضرورت تشکیلات مستقل زنان زنان در ایران کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری با مردان در زمینه دستمزد دربرابر کار یکسان در بازارکار، در استفاده ازامکانات جامعه ، درداشتن حقوق انسانی در جامعه و حتی در خانواده، در برخورداری از استقلال اقتصادی؛ مواجه هستند....

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشر های...

دستاورد های زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشرهای...

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

ضرورت تشکیلات مستقل زنان

ثریا ندیم پور ضرورت تشکیلات مستقل زنان زنان در ایران کماکان در قرن بیست و یکم با نا برابری با مردان در زمینه دستمزد دربرابر کار یکسان در بازارکار، در استفاده ازامکانات جامعه ، درداشتن حقوق انسانی در جامعه و حتی در خانواده، در برخورداری از استقلال اقتصادی؛ مواجه هستند....

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد

ثریا ندیم پور ‌ دستاورد های سازمان زنان سو سیال دموکرات سوئد این نوشته دستاوردهای سازمان زنان سو سیال دموکرات را بعد از گرفتن حق رای در سال ۱۹۲۰ در پهنه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، بهبود وضع زنان و خانواده و نیز تلاش آنان را در بهبود وضع زنان قشر های...