ثریا ندیم پور

تاریخچه تشکیل سازمان زنان سوسیال دموکرات سوئد و ساختار تشکیلاتی آن

ارزش های بنیانی سازمان زنان سوسیال دموکرات : مبارزه طبقاتی، مبارزه برای برابری جنسی و مبارزه علیه راسیسم.
سال ۱۸۹۲ اولین هسته تشکیلاتی سازمان زنان سوسیال دموکرات در استکلهم تشکیل شد .
تشکیل چنین هسته هایی به سرعت به سایر شهرها گسترش پیدا کرد .
سال ۱۹۰۷ اولین کنفرانس سراسری زنان سوسیال دموکرات در استکهلم تشکیل شد. سازمان زنان سوسیال دمکرات در سال ۱۹۱۹ به بزرگترین سازمان زنان در سوئد تبدیل شد.
سال۱۹۲۰ کنگره سراسری زنان سوسیال دمکرات با 120 هسته از شهرهای مختلف در استکهلم تشکیل شد و سازمان زنان سوسیال دموکرات اعلام موجودیت کرد.
این کنگره در شرایطی تشکیل شد که سوئد با بیکاری وسیعی روبرو بود. سطح دستمزد ها بسیار پائین و در صد بسیار بالائی از زنان خانه دار بودند .
ساختار تشکیلاتی زنان سوسیال دموکرات
تشکیلات زنان سوسیال دموکرات یکی از تشکل های جانبی حزب سوسیال دموکرات است. تمام زنان عضو حزب الزاما عضو تشکیلات زنان حزب نیستند. سازمان زنان سوسیال دموکرات در اغلب شهرهای سوئد دارای تشکیلات است.
ساختار تشکیلاتی دارای سه بخش یا رده تصمیم گیری است که شامل مدیرت شهری، مدیریت در سطح استانی و مدیریت در سطح کشوری می باشد. اعضا مدیریت در تمام سطوح انتخابی و توسط اعضا انتخاب میشوند.

بالاترین ارگان تصمیم گیری این سازمان کنگره است که هردوسال یکبار تشکیل می شود. تشکیلات شهرها به نسبت تعداد اعضا می توانند نماینده به کنگره بفرستند. در کنگره بر اساس لایحه های پیشنهادی اعضا ، برنامه سازمان به تصویب می رسد. اعضا رهبری سازمان در سطح کشور در گنگره انتخاب میشوند. محروم کردن عضوی از عضویت در سازمان زنان توسط رهبریت مرکزی سازمان صورت می گیرد.
این سازمان دارای مجله ای است که چهار بار در سال منتشر میشود. این مجله درسال ۱۹۰۴برای اولین بار توسط شبکه زنان با ایدئولوژی های مختلف منتشر شد ولی بعد ها در سال ۱۹۰۹ تحویل زنان سوسیال دموکرات داده شد.
چگونگی تاثیر گذاری تشکیلات زنان روی تصمیم گیری های حزب :
افراد عضو تشکیلاتی شهرها لایحه های پیشنهادی خود را برای ارگان تصمیم گیری حزب در سطح شهر می فرستند. این ارگان یک سری از لایحه ها را تصویب و با پشتیبانی خود به ارگان رهبری حزب در سطح استان میرسد. این ارگان نیز بعد از بررسی لایحه های ارسالی تصویب شده از
شهرستان ها تعدادی را انتخاب و به نام خود ( با پشتیبانی خود ) به کمیته بررسی لایحه ها در سطح مرکزی میفرستند.
افراد نویسنده لایحه های پیشنهادی تصویب نشده در ارگان های شهری و استانی می توانند لایحه های پیشنهادی خو درا با اسم خود مستقلا برای کمیته بررسی لایحه ها به رهبری حزب بفرستند که در گنگره به رای گیری گذاشته شود طبیعتاً لایحه های پیشنهادی که از پشتیبانی ارگان های رهبری حزبی در سطح شهری و استانی برخوردارند دارای اعتبار بیشتری برای مطرح شدن در کنگره خواهند بود.
وظایف تشکیلات سازمان زنان سوسیال دموکرات
۱. تشکیل کلاس های آموزشی برای اعضا در مورد نوشتن لایحه های پیشنهادی در زمینه های مختلف.
۲. آموزش در زمینه تکنیک صحبت کردن در جمع های مردانه
۳. آموزش اعضا در مورد چگونگی تاثیر گذاری آنان در جلسات ارگان های تصمیم گیری در
تمام سطوح رهبری.
۴ . پیشبرد مفاد برنامه تصویب شده در گنگره سازمان از طریق نمایندگان حزب در پارلمان
۵. فرهنگ سازی در سطح جامعه در زمینه مفاد برنامه از طریق نوشتن مقالات ، انجام مصاحبه
۶. تاثیر گذاری روی سیاست های حزب از طریق نوشتن لایحه های پیشنهادی به کنگره حزب.

ساختار تشکیلات سازمان زنان سو سیال دموکرات