دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی -برابری و هبمستگی و برابری جنسی بنیان نهاده شده است.
“سو سیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد مقابل جامعه و جامعه نسبت به فرد مسئول است.
ما معتقد به ساختن جامعه ای هستیم که تمام انسانها به یک اندازه از امکانات و فرصت های موجود در جامعه
برخوردار و در برابر قانون برابر باشند . ما معتقد هستیم که جامعه باید براساس دیدگاه فمینیستی بنا شود بدین معنا که
زنان و مردان بطور برابر امکان تعیین جهت زندگی خود و تاثیر گذاری بر جامعه را داشته باشند.
تشکیلات زنان سو سیال دموکرات، مبارزه زنان برای برابری در قدرت سیاسی را در کنار مبارزه برای آزادی و
ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای همه شهروندان در جامعه، پیش می برد. ما معتقد هستیم که نقض
حقوق زنان نقض حقوق بشر است. زنان باید در تمام پهنه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برابر با
مردان باشند.
اهداف ما
۱.گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای دستیابی به حکومتی سکولار و دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی
حقوق بشر .
۲ .تالش برای احقاق برنامه های ما در مورد چگونگی اداره جامعه که بر اساس دیدگاه سو سیال دموکراسی تدوین
شده است. برنامه های ما در بخش » برنامه ها « در همین وبسایت آمده است. این برنامه ها در جهت؛
۱.۲ .دستیابی به جامعه ای که زنان دارای ۵۰ در صد قدرت در پهنه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
باشند.
۲.۲ .دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امکانات اولیه پایه ای برابر با استاندارد بالا، چون بهداشت و درمان،
امورش و پروش۰ خانه سالمندان، مهد کودک، مسکن وتامین زندگی خود برخوردار باشند.
۳.۲ .دستیابی به جامعه ای که همه شهروندان از امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی برخوردار باشند.
۴.۲ .دستیابی به جامعه ای که همه زنان در مقابل قانون دارای حقوق برابر با مردان و نیز بطور مساوی از امکانات
و فرصت های موجود در جامعه، بهرمند باشند .
۵.۲.تالش در جهت بهبود محیط زیست
۶.۲ما معتقد به ساختار پارلمانتاریسم غیر متمرکز هستیم. این ساختار بطور واضح در مقاله ای که در بخش مقالات
وبسایت آمده بوضوح توضیح داده شده است.
۳ .انتخاب شکل حکومت آینده ایران، از نظر ما باید توسط مردم ایران و در یک رفراندوم همگانی تعیین گردد.
برنامه راهبردی ما:
۱ .سعی در مشارکت زنان در تدوین پیش نویش قانون اساسی آینده ایران.
۲.آموزش سو سیال دموکراسی در سطح جامعه ایرانیان.
۳ .تشویق ورود فعال زنان به بازار کار
۴ .آموزش سیاسی زنان
۵ .سعی در جهت تشکل زنانی که باور به ارزش های بنیانی سو سیال دمکراسی دارند.