2019-09-24

نوشته ثریا ندیم پور

اصول پایه ای و برنامه ای سوسیال دموکرات ها

مقدمه؛ د ر این مقاله به اصول پایه ای و نگرش سوسیال دموکرات ها در رابطه با حق و حقوق انسان ها و مسئولیت متقابل آن ها در مقابل همدیگر و همچنین تعهد انسان ها در رابطه با طبیعت می پردازیم.

این برنامه در پهنه های مختلف بصورت مقالات مستقل معرفی خواهند شد. برای اینکه خواننده بتواند در کمترین وقت هسته تفکر ما را در زمینه های مختلف برنامه ای متوجه شود سعی خواهیم نمود که این مقالات از ساختار مشابه ای برخوردار باشند.

این ساختار شامل ً، وضعیت کنونی کشور در پهنه مشخص ، دیدگاه سوسیال دموکراسی و هدف ما در پهنه مورد بحث و در آخر مقاله به دستورالعمل مشخص برای رسیدن به اهداف تعریف شده میپردازیم. ما در تدوین برنامه های عملی خود سعی می نماییم ساختار اجتماعی ایران را از دو زاویه، اختلاف طبقاتی و اپارتاید جنسی درمد نظر قرار دهیم.

ایران از دیرباز دارای یک جامعه طبقاتی بوده است که طی حکومت چهل ساله آخوندی این اختلاف طبقاتی عمیق تر شده است و اقتصاد کشور در اثر بی احساس مسئولیتی این حکومت به نابودی کشیده شده است.حکومت مذهبی با زنده کردن قوانین اسلامی قرون وسطایی و ضد زن یک ساختار اپارتاید جنسی را در طول حکومت خود در جامعه بنا نهاده است. نتیجه چنین سیاستی تبدیل شدن زنان به محروم ترین قشر جامعه شده است.

سوسیال دموکرات ها خواهان دستیابی به رفاه همگانی، برابری، آزادی و همبستگی از طریق دمکراسی در جامعه و حفظ سلامت و پاکیزگی زمین، آب و هوا (محیط زیست) می باشند. خواست ما در تمام زمینه ها برابری حقوق زنان با مردان است. ما بر این باوریم که درحکومت آینده ایران باید نیمی از قدرت در دست زنان باشد.

ما معتقدیم که از طریق دمکراسی و فرهنگ سازی و با همکاری مردم میشود بافت و فرهنگ جامعه را تغییر داد.

ما سوسیال دمکراتها خواهان جامعه ای هستیم که بر پایه رفاه، دمکراسی، برابری، آزادی و همبستگی بنیاد نهاده شود. همبستگی به این معنا که آحاد جامعه در برخورداری از آسایش و رفاه و امنیت همه بهم دیگر وابسته اند. در چنین جامعه ای همه از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند هر شهروند حق دارد که در شکل دادن به سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند موثر باشد. این بدان معناست که هر شهروند، در هر موقعیت اجتماعی- اقتصادی باشد، میتواند در سمت و سو دادن به چگونگی رشد اقتصادی جامعه نقش ایفا کند. در چنین جامعه ای نیازهای واقعی و منافع عمومی جامعه به تولید سمت و سو میدهد نه سرمایه به خودی خود. درواقع مسئولیت اداره جامعه و رشد آن در تمام زمینه های اقتصادی،اجتماعي، فرهنگی، آموزشی ، بهداشت و درمان بعهده همه شهروندان جامعه است. همانگونه که انسان در یک جامعه دموکراتیک از حق انتخاب دین ، باورهای سیاسی ، انتخاب پوشش، آزادی بیان و انديشه، تشكل و تحزب در جامعه برخوردار است، بهمان نسبت در مقابل جامعه مسئولیت دارد.این بدین معنا است که انسان باید برای نظر اکثریت جامعه ارزش قائل شود و در پیشبرد آن كوشا باشد، حتی اگر نظر اکثریت با نظر فرد مغایرت کامل داشته باشد.

ما سوسیا ل دموکرات ها براین باوریم که اداره جامعه به روش غیر متمرکز پارلمانتاریسی پیش شرط تحقق نقش افراد در ساختن جامعه بر اساس ارزش های سوسیال دموکراسی است.
کوچکترین هسته تشکل شهروندان برای این تأثیر گذاری هسته محلات است.

درجامعه ای که بر اساس ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی اداره میشود هر شهروند حق ادامه تحصیل دارد. این بدان معنا است که وضعیت اقتصادی و محل زندگی نباید مانع از کسب تحصیل شوند. دانشگاهای کشور باید توان رقابت با دانشگاهای جهان را کسب کنند. فرهنگ دمکراسی را باید در جامعه به شیوه های مختلف اشاعه داد. آموزش دموکراسی و رفتار دموکراتیک باید در دروس اجباری در سطح مدارس و در سطح دانشگاه ها گنجانده شود.

کارمندان دولتی و بخش خصوصی باید برای پیشبرد بهینه مسئولیت و شغل خود از طریق دورهای آموزشی که کارفرما مسئولیت برگزاری آن ها را دارد، با داده های علمی و استاندارد جهانی آشنا شوند.تمام گروه های صنفی باید بتوانند از طریق اتحادیه صنفی خود در تغیر قانون کار و بهبود شرایط کارخود، نقش فعال داشته باشند.

بر اساس باورهای سوسیال دمکراسی داشتن کار حق هر شهروند است و دولت (مركزى و محلى) موظف است شرایط لازم را برای رشد بازار کار فراهم نماید. برای رشد بازار کار از جمله، تقویت شرکت های خصوصی کوچک از طریق دادن وام و کمک های مالی الزامی است.

نقص عضو نباید مانع از بهره مند شدن از داشتن کار و سایر امکانات جامعه باشد.

فعالیت و مسئولیت پذیری شهروندان در یک جامعۀ دمکراتیک برای رشد و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه ضروری مي با شد. برای دستیابی به چنین موقعیتی ایجاد امنیت در تمامی زمینه ها برای طبقات و اقشار مختلف جامعه لازم است. آحاد جامعه باید دارای حقوق برابر در استفاده از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امکانات فرهنگی و هنری باشند.

بازنشستگان باید از همه امکانات شایسته دوران بازنشستگی برخوردار شوند و دغدغه های مالی و اقتصادی، بیمه، بهداشت ودرمان ، بهره مندی از امکانات فرهنگی و هنری جامعه را نداشته باشند.
ما سوسیال دمو کرات ها خواهان بیمه اجتماعی برای تمام شهروندان هستیم. کودکان باید از امنیت و امکان رشد کامل برخوردار باشند و جایی که پدرومادر بهر دلیلی ناتوان ازایجاد چنین شرایط ضروری باشند جامعه موظف به تامین چنین شرایطی برای کودکان میباشد.بنابراین استفاده از کودکان بعنوان نیروی کار غیر قانونی خواهد شد.

از نظر ما سو سیال دموکراتها قبول حق و حقوق شهروندی برابر برای اقلیت های جنسی و افراد توان خواه از ملزومات یک جامعه دمکراتیک است.

ما سوسیال دموکراتها با مجازات اعدام مخالف هستیم  واز حق زندگی انسان ها با باور به قابلیت تغییر، دفاع می کنیم. بنابراین زندانها نه برای تنبیه انسانها ی مرتکب جرم بلکه برای بازسازی و بازگرداندن آنان به جامعه خواهد بود.

ما براین اعتقاد هستیم که در یک جامعه دمکراتیک روزنامه نگارها پاسدار آزادی و دمکراسی و حقوق مردم هستند. در نتیجه آنها حق دسترسی و انتشار تمام تصمیم گیری ها را در تمام سطوح مختلف  پارلمانی از جمله شهری، استانی و مرکزی و همچنین تصمیمات دولتی را، در سطح جامعه خواهند داشت. برای تسهیل چنین کاری تمام تصمیم گیری ها در سطوح مختلف باید بصورت دیجیتال و شماره ثبت داشته باشند و نیز قابل دسترس برای تمام شهروندان باشند.

رابطه بین انسان و طبیعت یک رابطه متقابل است به این معنی همانطور که انسان از داده های طبیعت استفاده می کند بهمان نسبت باید خود را در نگهداری از آن موظف بداند. آموزش و تبلیغ نگهداری از محیط زیست از مهد کودک تا سطوح دانشگاهی جزء برنامه ما سو سیال دمکرات ها
می باشد.
ما سو سیال دموکرا ت ها خواهان ایجاد تسهیلات لازم در سطح جامعه برای تولید انرژی های نو و همچنین جایگزین کردن سوخت ماشین آلات و وسایل ارتباط جمعی گرفته شده از فراورده های فسیلی ( ذغال سنگ، تفت، گاز و غیره) با سوخت غیر نفتی هستیم.
اقتصاد جامعه در دراز مدت نباید متکی بر درآمد های نفتی کشور باشد بلکه باید متکی بر تولیدات داخلی چه در زمینه صنعت مدرن و چه در زمینه کشاورزی مدرن باشد. ایران بدلیل وضعیت خاص تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی که در منطقه دارد از پتانسیل بالایی برای جذب توریست برخوردار میباشد. بنابراین باید روی صنعت توریسم سرمایه گذاری نمود.
مالیات بر درآمد بخش دیگری از اقتصاد جامعه را تامین مینماید منوط بر اینکه قوانین مالیاتی مدرن و عادلانه ای تصویب شود .
سرمایه گذاری روی انرژی های پایه دار (انرژی های نو) ازجمله انرژی ناشی از باد، انرژی خورشیدی، انرژی ناشی از تحول زباله های خانگی و انرژی آب نه تنها نقش موثری در صرفه جویی از استفاده از ذخایر زیر زمینی نفت کشور خواهد داشت بلکه در حفظ محیط زیست و کم شدن آلودگی هوا نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد نمود. این سرمایه گذاری ایجاد کار سبز خواهد کرد.

ما سو سیال دموکرات ها معتقد هستیم که تمام خواست های خاص اقوام مختلف ایرانی از طریق اداره کشور به شیوه سیستم غیر متمرکز پارلمانتاریستی برآورده خواهد شد. تدریس زبان مادری قانونی خواهد شد.
زبان فارسی زبان مشترک خواهد بود و پرچم شیرو خورشید پرچم نمادی ایران خواهد بود. اما هر استان و شهرستانی سمبل خاص خودش را خواهد داشت.

سو سیال دموکرات ها در سطح جهانی از صلح، روابط برابر و رشد دمکراسی حمایت می کنند.
ما با دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالف بوده و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نخواهیم داد.
سیاست جهانی ما رویکردی در راستای احقاق حقوق بشر، بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و همکاری مشترک بین کشورها و سازمانهای بین المللی است.
ارتش ما ارتشی مردمی، دفاعی و حافظ مرزهای کشور خواهد بود. ما سو سیال دمکرات ها خواهان یکپارچگی ایران و همبستگی تمام مردم ایران هستیم.
برای تضمین صلح  در خاورمیانه و ایجاد همکاری های تجاری مشترک ،ما پیشنهاد تشکیل یک بازار مشترک آسیایی را میدهیم.