اصول پایه ای در برنامه های « صدای زنان سو سیال دموکرات ایران »

by | ژوئن 20, 2022 | برنامه های ما | 0 comments

نوشته ثریا ندیم پور

اصول پایه ای در برنامه های «صدای زنان سو سیال دموکرات ایران»

ایران از دیرباز دارای یک جامعه طبقاتی بوده است که طی حکومت چهل ساله آخوندی این اختلاف طبقاتی عمیق تر شده است و اقتصاد کشور در اثر بی مسئولیتی این حکومت به نابودی کشیده شده است. حکومت مذهبی با زنده کردن قوانین اسلامی قرون وسطایی و ضد زن یک ساختار آپارتاید جنسی را در طول حکومت خود در جامعه نهادینه کرده است.  نتیجه چنین سیاستی تبدیل شدن زنان به محروم ترین قشر جامعه شده است.

سوسیال دموکرات ها خواهان آزادی، دموکراسی، برابری و دستیابی به رفاه همگانی عمومی از طریق همبستگی می باشند. ما خواهان تصویب قوانینی در این زمینه هستیم. خواست ما در تمام زمینه ها برابری حقوق زنان با مردان است. ما بر این باوریم که درحکومت آینده ایران باید نیمی از قدرت سیاسی در دست زنان باشد.

ما بر این اعتقاد هستیم که در یک جامعه دموکراتیک همه شهروندان از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردار هستند. هر شهروند حق دارد که در شکل دادن به سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند موثر باشد. این بدان معناست که بر اساس دیدگاه سوسیال دموکراسی هر شهروند در هر موقعیت اجتماعی- اقتصادی باشد، میتواند در سمت و سو دادن به سرنوشت خود و رشد اقتصادی جامعه نقش ایفا کند. در چنین جامعه ای فقط سود ِآوری سرمایه سمت و سوی تولید را تعین نمی کند بلکه نیازهای واقعی و منافع عمومی جامعه نیز نقش تعین کننده ایفا میکند. درواقع مسئولیت اداره جامعه و رشد آن در تمام زمینه های اقتصادی،اجتماعي، فرهنگی، آموزشی ، بهداشت و درمان بعهده همه شهروندان جامعه است. همانگونه که انسان در یک جامعه دموکراتیک از حق انتخاب دین ، باورهای سیاسی ، انتخاب پوشش، آزادی بیان و اندیشه و حق عضویت در تشکل ها و احزاب  مختلف در جامعه برخوردار است، بهمان نسبت در مقابل جامعه مسئولیت دارد. این بدین معنا است که انسان باید برای نظر اکثریت جامعه ارزش قائل شود و موطف به پیشبرد آن باشد، حتی اگر نظر اکثریت با نظر فرد مغایرت کامل داشته باشد. هم زمان اقلیت حق انتقاد از نظر اکثریت و تبلیغ نطرات خود را دارد.

ساختار جامعه
ما معتقد به ساختار پارلمانتاریستی غیر متمرکز هستیم. ما سوسیا ل دموکرات ها براین باوریم که اداره جامعه به روش غیر متمرکز پارلمانتاریسی پیش شرط تحقق نقش افراد در ساختن جامعه بر اساس ارزش های سوسیال دموکراسی است.
کوچکترین هسته تشکل شهروندان و روستا ئیان برای انتخابات در سطح روستایی، شهری، استانی و مرکزی هسته محلات و در روستا ها شورای روستا است.

رفاه عمومی
در جامعه ای که بر اساس ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی اداره می شود، هر شهروند حق ادامه تحصیل دارد. این بدان معنا است که وضعیت اقتصادی و محل زندگی نباید مانع از کسب تحصیل شوند. ما خواهان آموزش رایگان از مهد کودک تا دانشگاه هستیم.  همه دانشجویان باید امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته باشند. دانشگاهای کشور باید توان رقابت با دانشگاهای جهان را کسب کنند. فرهنگ دمکراسی را باید در جامعه به شیوه های مختلف اشاعه داد. آموزش دموکراسی و رفتار دموکراتیک، برابری زن و مرد ( فمنیسم) باید جزء دروس اجباری در سطح مدارس و در سطح دانشگاه ها باشد.

کارمندان دولتی و بخش خصوصی باید برای پیشبرد بهینه مسئولیت و شغل خود از طریق دوره های آموزشی که کارفرما مسئولیت برگزاری آن ها را دارد، با داده های علمی و استاندارد جهانی آشنا شوند. تمام گروه های صنفی باید بتوانند از طریق اتحادیه صنفی خود در تغیر قانون کار و بهبود شرایط کارخود، نقش فعال داشته باشند.

نقص عضو نباید مانع از بهره مند شدن از داشتن کار و سایر امکانات جامعه باشد. جامعه موظف است که امکانات لازمه یک زندگی نرمال که جوابگوی نیاز های شخص توان خواه باشد را در اختیار او قرار دهد.

ایجاد امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
مسئولیت پذیری شهروندان در یک جامعه دمکراتیک برای رشد و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه ضروری مي با شد. برای دستیابی به چنین موقعیتی ایجاد امنیت اجتماعی در تمامی زمینه ها برای طبقات و اقشار مختلف جامعه لازم است. آحاد جامعه باید دارای حقوق برابر در استفاده از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امکانات فرهنگی و هنری باشند.

جامعه موظف است که برای شهروندان ایجاد امنیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی بنماید. این امنیت برای هر شهروند ازطریق داشتن کار، دستیابی به مسکن، اقتصاد مستقل، امکان بهره مندی از آموزش و پرورش و بهداشت ودرمان رایگان‌ بوجود می آید. ما خواهان بیمه اجتماعی برای تمام شهروندان هستیم.

شهروندان در دوران سالمندی باید دارای یک زندگی با ارزش های انسانی لازم باشند. تامین چنین امکاناتی، وظیفه جامعه است .

بازنشستگان باید از همه امکانات شایسته دوران بازنشستگی برخوردار باشند.

کودکان که نسل آینده یک جامعه می باشند باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی و امکان رشد کامل بهره مند باشند. پدرومادرانی که بهردلیلی ازایجاد محیط امن و گرم خانوادگی برای بچه هایشان

نا توان باشند، جامعه موظف به تامین چنین شرایطی میباشد. تمام کودکان باید از داشتن امکان و حق برابر از مهد کودک برخوردار داشته باشند.

ما خواهان غیز قانونی کردن استفاده از کودکان بعنوان نیروی کار هستیم.

از نظر ما قبول حق و حقوق شهروندی برابر برای اقلیت های جنسی و افراد توان خواه از لزومات یک جامعه دمکراتیک است.

ما سو سیال دموکرات ها با مجازات اعدام مخالف هستیم واز حق زندگی انسان ها با باور به قابلیت تغییر، دفاع می کنیم. بنابراین زندانها نه برای تنبیه انسانهای مرتکب جرم بلکه برای بازسازی و بازگرداندن آنان به جامعه باید باشد.

ما براین اعتقادیم که در یک جامعه دمکراتیک روزنامه نگاران و دستگاه های ارتباط جمعی پاسدار آزادی و دمکراسی و حقوق مردم هستند. در نتیجه آنها حق دسترسی و انتشار تمام تصمیم گیری ها را در تمام سطوح مختلف  پارلمانی از جمله شهری، استانی و مرکزی وهمچنین تصمیمات دولتی را، در سطح جامعه خواهند داشت. برای تسهیل چنین کاری تمام تصمیم گیری ها در سطوح مختلف باید بصورت دیجیتال وشماره ثبت داشته باشند و نیز قابل دسترس برای تمام شهروندان باشند.

ما معتقد به قانونی شدن تمام امکانات ذکر شده که پایه ایجاد امنیت برای شهروندان است، هستیم.

محیط زیست
رابطه بین انسان و طبیعت یک رابطه متقابل است به این معنی همانطور که انسان از داده های طبیعت استفاده می کند بهمان نسبت باید خود را درنگهداری از آن موظف بداند. ما خواهان این هستیم که آموزش و اهمیت نگهداری از محیط زیست جز‌ برنامه های آموزشی از مهد کودک تا سطح دانشگاهی باشد.

انرژی – نفت
اقتصاد جامعه در دراز مدت نباید متکی بر درآمد های نفتی کشور باشد بلکه باید متکی بر تولیدات داخلی چه در زمینه صنعت مدرن و چه در زمینه کشاورزی مدرن و نیز مالیات بر درآمد و سود ناشی از سرمایه باشد.

سرمایه گذاری روی انرژی های پایه دار (انرژی های نو یا انرژی سبز) ازجمله انرژی ناشی از باد، انرژی خورشیدی، انرژی ناشی از تحول زباله های خانگی و انرژی آب نه تنها نقش موثری در صرفه جویی از استفاده از ذخایر زیر زمینی نفت کشور خواهد داشت بلکه در حفظ محیط زیست و کم شدن آلودگی هوا نقش تعین کننده ای ایفا خواهد نمود. این سرمایه گذاری نیز در ایجاد کار، اصطلاحأ کار سبز نقش ایفا خواهد کرد.

ما خواهان ایجاد تسهیلات لازم در سطح جامعه برای تولید انرژی های نو و همچنین جایگزین کردن سوخت ماشین آلات و وسایل ارتباط جمعی گرفته شده از فراورده های فسیلی با سوخت غیر فسیلی هستیم. درآمد ناشی از نفت در کوتاه مدت لازم است برای باز سازی کشور و رفاه عمومی مصرف شود، اما این درآمد در دراز مدت باید درسرمایه گذاری های کلان در داخل کشور برای نسل آینده در نظر گرفته شود.

صنعت توریسم
ایران بدلیل وضعیت خاص تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی که در منطقه دارد از پتانسیل بالایی برای جذب توریست برخوردار میباشد. بنابراین باید روی صنعت توریسم سرمایه گذاری نمود.

زبان
ما معتقد هستیم که زبان فارسی زبان مشترک در سراسر کشور باشد و امکان تدریس زبان مادری در مدارس سراسر کشور موجود باشد.بودجه تدریس زبان مادری باید بعهده پارلمان مرکزی باشد. از نظر ما تصمیم گیری درمورد آموزش به زبان های محلی در حیطه اختیارات و در چارچوب بودجه پارلمان استان ها باشد. ما معتقد به قانونی شدن تدریس زبان مادری هستیم.

پرچم
ما معتقد هستیم که تعین پرچم کشور با رای تمامی مردم ( تصمیم پارلمان مرکزی ) و پرچم استان ها ( نشانه و مظاهر هر استان ) با رای پارلمان استان ها تعین شود.

ارتش
ارتش ما باید ارتشی مردمی، دفاعی و حافظ مرزهای کشور باشد. ما مخالف تولید سلاح های اتمی وداشتن آن در ایران هستیم. در سطح بین الملی نیزدر جهت عدم استفاده از سلاح های اتمی از طروق مختلف فعال خواهیم بود.

سیاست خارجی
ما معتقد هستیم که سیاست جهانی ما رویکردی در راستای احقاق حقوق بشر، بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و همکاری مشترک بین کشورها و سازمانهای بین المللی باشد.

ما زنان سو سیال دموکرات در سطح جهانی از صلح، روابط برابر و رشد دمکراسی حمایت می کنیم. کمک به جنبش زنان در سایر کشور ها را از وظایف خود می دانیم.

ما با دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالف بوده و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نخواهیم داد. ما خواهان این هستیم که دولت درایران دموکراتیک ترجیحا مراودات بازرگانی را با کشورهایی که به اصول حقوق بشر پایبند هستند ، داشته باشد.

ما زنان سو سیال دمکرات بر این باور هستیم که ایران به همه ایرانیان تعلق دارد و همه شهروندان ایرانی به یک نسبت حق شرکت در رای گیری برای تعین سیستم و نیز ساختار حکومتی در ایران را دارند. ما خواهان یکپارچگی ایران در چارچوپب پارلمانتاریسم غیر متمرکز و همبستگی تمام مردم ایران هستیم.

تشکیل پارلمان خاورمیانه
برای تضمین صلح در خاورمیانه و ایجاد همکاری های تجاری، سیاسی، آموزشی و فرهنگی مشترک در سطح خاورمیانه، ما خواهان تشکیل پارلمان و یا یک تشکل در خاورمیانه ( شبیه تشکل پارلمان اروپا) میباشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سوم

زنانی که شکست را شکست دادند. قسمت سوم لورتا هایراپتیان " قمر دنیای تئاتر " لورتا هایراپتیان تبریزی در ۱۲۹۰ پا به جهان نهاد و ۱۳۷۷ درگذشت. او هنرپیشه ارمنی تبار ایرانی ، همسر عبدالحسین نوشین کارگردان تئاتر و شاهنامه پژوه بود. لورتا از هشت سالگی به روی صحنه رفت و تا حول...

زنانی که شکست را شکست دادند  قسمت شانزدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت شانزدهم فاطمه واعظی" پریسا " پریسا ۲۵ اسفند ۱۳۲۸ در شهر شهسوار بدنیا آمد. او خواننده ردیف دان و استاد هنر آواز ایرانی است. پریسا که صدای خوش را از پدر و پدربزرگ به ارث برده بود،  در دوران تحصیل در مسابقات هنری مدارس در رشته آواز،  رتبه...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت پانزدهم

  بی بی خانم استرآبادی بی بی خانم استرآبادی از نویسندگان دوران مشروطه است او درروزنامه های حبل المتین ، تمدن و نشریه مجلس مقاله می نوشت. بیشتر نوشته های او در دفاع از آموزش دختران است. البته شهرت وی به خاطر نوشتن کتابی است بنام معایب الرجال ، عیب های مردان ، که...

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان

جرم انگاری سقط جنین، شرایطی دشوارتر برای زنان 2023-04-25 نوشته ای دیگر از شورای ملی تصمیم لایحه جرم انگاری ی سقط جنین اخیرا اعلام شد؛ ماده 310 تا 312 لایحه تعزیرات جمهوری اسلامی مختص جرم انگاری سقط جنین می باشد. ماده 310 می گوید زنی که به عمد سقط کند، در صورتی که پس...

پشتیبانی « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران » از منشور مهسا

                                                                                      2023 03 30 بیانیه پشتیبانی از منشور مهسا صدای زنان سوسیال دمکرات ایران پشتیبانی خود را از منشور هفده ماده ای مهسا که در تاریخ 10 فوریه 2023 صادر شده، اعلام می دارد. یک جنبش انقلابی...

آژیر خطر برای اقلیم کردستان – ایران امروز

آژیر خطر برای اقلیم کردستان  از صلاح‌ الدین خدیو زنگ خطر اول: نمایشگاه بین المللی کتاب اربیل مهم ترین رخداد فرهنگی اقلیم است. در آخرین نمایشگاه که پس از وقفەای سە سالە بخاطر کرونا اخیرا برگزار شد، اعلام گردید که پرفروش‌ترین کتاب آن، به ترتیب دو اثر ملا کریکار بوده...

زنانی که شکست را شکست میدهند قسمت چهاردهم

  قسمت چهاردهم تاج السلطنه و خاطراتش تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار بود. وی از مدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حریت نسوان  بود. یادمان های وی خاطرات تاج السلطنه که وسعت اطلاعات او را نشان میدهد منبع تاریخی با اهمیتی است. تاج السلطنه از مشروطیت ،حقوق زنان...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سیزدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت سیزدهم منیر وکیلی و آوازهای فولکلور منیر وکیلی از خوانندگان خوب اپرا در ایران بود که در سال 1301 بدنیا آمد و در تاریخ 1361 درگذشت. وی در تبریز متولد شد و موسیقی را در تهران نزد لیلی بارا (خواننده سابق  اپرای وین و از مهاجران اروپای...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت دوازدهم

قسمت دوازدهم شکوه ریاضی مهمترین معلم نقاشی مدرن ایران اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت در سال 1317 از آندره گدار معمار و باستان شناسی فرانسوی درخواست نمود که هنرکده ای همچون مدرسه بوزآر، مدرسه عالی  ملی هنرهای پاریس در تهران بنا نماید. سال بعد که این هنرکده تاسیس شد وی...

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت یازدهم

زنانی که شکست را شکست دادند قسمت یازدهم پری برکشلی هنرمند ارجمند پری برکشلی نوازنده ومدرس پیانو، موسیقی شناس و موسیقی دان ایرانی و رئیس سابق کنسرواتوار موسیقی شهر لوسه  فرانسه است. پری برکشلی آذر سال 1324 در تهران متولد شد پدرش مهدی برکشلی که موسیقی دان هم بود فیزیک...

Nadimpour Suraia

Nadimpour Suraia

Position