اساسنامه ما

اساسنامه ما

اساسنامه ما هدف از تشکیل تشکیلات « صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای برابری قدرت و رفاه عمومی» ایجاد یک ارگان قوی زنان که بتواند بیان کننده نیاز های زنان ، تنظیم یک برنامه که بازگو کننده خواست ها وصدای انان باشد. این تشکیلات در جهت معرفی ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی و نیز تشکل زنان باورمند به سوسیال دموکراسی، حرکت میکند. مردان معتقد به باور های سوسیال دموکراسی می توانند بعنوان حامی، عضو باشند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. مجمع عمومی؛ تشکیلات« صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برای...

معرفی سایت

معرفی سایت

  معرفی سایت « صدای زنان سوسیال دمکرات ایران» برای برابری قدرت و رفاه عمومی جنبش فمینیستی ایران توانست در مدت کمتر از شش هفته نیروی جوان اعم از دانشجو و دانش آموز واکثر اقشار و طبقات مختلف مردم را زیر شعار مشترک  واحد " زن، زندگی، آزادی " متحد کند . پشتیبانی کشورهای خارجی چه دولتمردان و چه شهروندان از جنبش فمینیستی و لائیک ایران دال بر حقانیت و درستی این جنبش میباشد . شعار" زن ، زندگی ، آزادی " خواست برابری زن و مرد در قدرت سیاسی و برابری اجتماعی، خواست همه زنان و مردان برابری خواه و در...

در باره ما

در باره ما

درباره ما ما زنان سوسیال دموکرات بر این باوریم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد. در یک جامعه دموکراتیک حق تک تک شهروندان است که در اداره جامعه مشارکت داشته باشند. مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری و اداره جامعه از ملزومات یک جامعه دموکراتیک میباشد. صدای زنان سوسیال دمکرات ایران، بر این باور است که حق هر شهروند ایرانی است که از امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کامل برخوردار باشد. حق هر شهروند است که از داشتن کار، متناسب با توانائی جسمی و تحصیلاتی خود و نیز تغذیه...

منشور (مانیفست)

منشور ( مانیفست ) صدای زنان سوسیال دموکرات ایران                                                                                         دیدگاه سیاسی ما بر اساس آزادی ـ دموکراسی ، عدالت اجتماعی ‌-برابری ، هبمستگی و برابری جنسیتی بنیان نهاده شده است. "سوسیال دموکراسی بر مبنای ارزشهای بنیادین خود در جهت تضمین و پایداری حقوق فردی و قانونمندی مسئولیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آحاد جامعه بنا شده است. فرد در مقابل جامعه و جامعه نسبت به فرد مسئول است. ما معتقد به ساختن جامعه ای هستیم که تمام...