در باره ما

درباره ما

صدای زنان سوسیال دمکرات

ما زنان سو سیال دمکرات بر این باور هستیم که شکوفائی یک جامعه در گرو مشارکت تمام شهروندان آن جامعه میباشد .

در چنین جامعه ای حق تک تک شهروندان است که در شیوه اداره جامعه مشارکت داشته باشند

مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری و اداره جامعه از ملزومات چنین جامعه ای میباشد.

صدای زنان سوسیال دمکرات ایران ، بر این باور است که حق هر شهروند ایرانی است که از امنیت اجتماعی سیاسی کامل برخوردار باشد .

حق هر شهروند است که دارای کار مناسب با توانائی و تحصیلات خود ، تغذیه سالم و مسکن مناسب برخوردار باشد .

به باور ما ، جامعه موظف است که برای شهروندان امکان داشتن آموزش و بهداشت و درمان رایگان را تامین نماید .

افرادی که به دلایلی توان داشتن کار را ندارند باید از طریق بیمه های اجتماعی تامین باشند

 

 

سیاست کار ما

1ـ  تصویب قوانین با در نظر گرفتن دیدگاه فمینیستی باشد

2ـ بوجود آوردن امکانات اجتماعی و آموزشی برای آماده سازی زنان برای گرفتن قدرت و مشارکت در ارگان های رهبری اداره کشور و بخش خصوصی

3ـ آماده سازی شامل تمامی زنان از جمله زنان تحصیل کرده ، زنان بیسواد و زنان روستائی میباشد

 

اهداف ما

مشارکت برابر زنان و مردان در تمام پهنه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی . چه در بخش دولتی و چه دربخش خصوصی میباشد.

مشارکت زنان شامل 50 درصد قدرت  میباشد .