برنامه ما سو سیال دموکرات ها برای زنان

برابری جنسیتی وفمنیسم از ارزشهای بنیادی سو سیال دمکراسی مدرن میباشند. از نظر ما سو سیال دموکرات ها ، از آنجائیکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند طبیعتاً باید نیمی از قدرت را در جامعه داشته باشند.

زنان در جامعه امروز ایران نه تنها بدلیل  تشدید اختلافات طبقاتی، و نیز عدم امکان حضور فعال آنها در بازار کار جزء اقشار ضعیف جامعه به حساب می آیند، بلکه بدلیل فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده و همچنین قوانین و فرهنگ ارتجاعی اسلامی به وسیله ای برای خدمت به مردان تبدیل شده اند.
جمهوری اسلامی اساساً با باز پس گرفتن حقوق مدنی زنان ، آنان را به وسیله ای برای هویت دادن به سیستم حکومتی خود تبدیل نموده است. حکومت ارتجاعی مذهبی بخود اجازه میدهد در خصوصی ترین مسائل زنان از جمله پوشش، حق کورتاژ، حق طلاق، امکان خروج از کشور و حتی انتخاب جای نشستن در ورزشگاه ها دخالت کند.

زنان بطور کلی بدون در نظر گرفتن تعلقات طبقاتی همگی در یک مسئله مشترک هستند وآن اینکه در مقابل کارهای روزانه خانه داری و نگهداری از فرزندان ونیز پرستاری از پدر بزرگ و مادر بزرگ در دوارن کهولت آن ها، دستمزدی دریافت نمی کنند در نتیجه بخش بزرگی از زنان فاقد بیمه های اجتماعی هستند.

ما سو سیال دموکرات ها بر این اعتقاد هستیم که زنان چه در شهر ها و چه در روستا ها باید از تمام حقوق مدنی یکسان با مردان بهره مند باشند.

ما معتقد هستیم که برای رسیدن به چنین هدفی لازم است  قانون اساسی جدید طبق اسناد و قوانین بین المللی همچون میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و با تفکر فمنیستی تدوین شود.

ما سو سیال دموکرات ها با دادن لیست های انتخاباتی برابر در جهت گرفتن نیمی از قدرت توسط زنان در تمام ارگان تصمیم گیری حرکت می کنیم.

ما می کوشیم از طریق تدریس فمنیسم در ارگان های آموزشی و پرورشی و نیز از طریق ارگان های ارتباط جمعی تفکر برابری زن و مرد را در جامعه رشد دهیم.

برنامه عملی سو سیال دموکرات ها برای ارتقاء زنان در جامعه
۱.قانون اساسی، قوانین مدنی، کیفری و جزئی، باید برای تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.
۲. غیر قانونی کردن خرید سکس (چه از طرف مردان و چه از طرف زنان).

۳. غیر قانونی کردن ازدواج کودکان. سن ازدواج یا همزیستی ۱۸ سال تمام است.

۵. حق داشتن مرخصی دوران زایمان حداقل بمدت یک سال. تقسیم مرخصی دوران زایمان بین زن و مرد  حداقل سه ماه برای پدر در نظر گرفته شود.

۶. قانونی کردن سقط جنین با اجازه زن و نیز با در نظر گرفتن حقوق انسانی جنین.( مرز سنی جنین را پزشکان تعیین خواهند کرد).

۷. امکان دسترسی همه مادران به مهد کودک.

۸. تدوین قوانینی که نگهداری از بچه و اقوام مریض، کار به حساب آید و شامل بازنشستگی شود.

۹. دولت موظف است دختران و زنانی که در خانواده و یا جامعه در معرض خطر خشونت قرار می گیرند در تمام زمینه ها حمایت کند. ایجاد خانه های امن از وظایف دولت است.

۱۱. برخورداری برابر زنان، از حق طلاق و حق سرپرستی کودکان هنگام طلاق.

۱۲. سهم برابر زنان در زمان طلاق از اموالی که از لحظه ازدواج به خانواده اضافه شده است.

۱۳. جرم دانستن چند همسری.

۱۴.جق انتخاب پوشش برای زنان.

۱۵. برخورداری برابر از تقسیم ارث در خانواده .( برخورداری از ارث برابر با افراد ذکور خانواده)

۱۶. برخورداری از دستمزد برابر با مردان در مقابل کار برابر.

در زمینه چگونگی ایجاد کار برای قشر های مختلف زنان مفصلاً در مقاله « برنامه سو سیال دمکرات ها برای کار » صحبت شده است.

اهداف سو سیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در تمام گزارشاتی که ارگان های اجرایی در سطوح دولت مرکزی و دولت استانی و دولت شهری به پارلمان های مربوطه ارائه می شود وضعیت زنان در پهنه های مشخص باید گزارش شود.